Avís Legal

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant,  “l’Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que *Kultural Tours, S.L. (d’ara endavant, “l’Empresa”) posa a la seva disposició.

*Kultural Tours, S.L. responsable de la Web informa que té el seu domicili comercial a C/ Camí Ral 23-25 Local 7, 08490 Tordera – Barcelona amb CIF B-66490491, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 44719, Foli: 99, Fulla: 464407, *Ins: 1.

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant,  “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l’Empresa al moment mateix que l’Usuari accedeixi a la Web. L’Empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

 

2. OBJECTE

A través de la web, l’empresa informa dels serveis que ofereix.

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del Portal és de caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a l’Empresa actualitzada. En tot caso l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Empresa o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’Empresa, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Empresa es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

 

4. COPYRIGHT Y MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de l’Empresa o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de l’Empresa o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

 

5. RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que L’Empresa pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

 

6. LÍMIT DE RESPONSABILITAT

L’Empresa no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.

Quan això sigui raonablement possible, l’Empresa advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. L’Empresa tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

L’Empresa no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la *invulnerabilidad absoluta dels seus sistemes de seguretat.

L’Empresa no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

D’igual forma, l’Empresa, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

L’Empresa no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals l’Empresa no té control algun. En aquests suposats l’Empresa no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a l’Empresa o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, L’Empresa col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

 

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, de *Kultural Tours, S.L. (d’ara endavant, L’Empresa) informa als usuaris del website, en compliment de LO3/2018 i el RGPD 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant *LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l’Empresa les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades recaptades a un fitxer que consta degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, i que el seu titular i responsable és *Kultural Tours, S.L., duent a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i altres previsions establertes en la present política de privadesa.

*Kultural Tours, S.L., adverteix a l’usuari de la utilització de *cookies quan l’usuari navega per la pàgina Web. Política de *cookies.

L’usuari o persona que ho representi podrà exercitar a qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’establert en la *LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça C/ Camí Ral 23-25 Local 7, 08490 Tordera – Barcelona, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica info@kulturaltours.com.

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de l’Empresa.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

*Kultural Tours SL., podrà utilitzar les dades de caràcter identificatius de les persones registrades (nom, correu electrònic) per a l’enviament d’informació de serveis propis o comercialitzats per ell.

S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades en prémer el botó “ENVIAR” que figuren en el formulari de recollida de dades, segons l’article 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Els usuaris, a qualsevol moment, podran oposar-se a aquest tractament de les seves dades amb les finalitats indicades, mitjançant el procediment indicat per a l’exercici d’aquest dret d’oposició.

L’Empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, l’Empresa s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons l’establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, l’Empresa informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de l’Empresa per a la prestació d’un servei a aquesta, en compliment del que es disposa en l’article 12 de la *LOPD.

 

8. DURADA

L’Empresa podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis a qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, l’Empresa advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

 

9. JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

10. LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.

 

 

×