Com fomentar l’hàbit de la lectura?

Com ensenyar a llegir?

La formació d’hàbits de lectura és molt important ja que és freqüent trobar-nos amb estudiants que no comprenen el que llegeixen. Davant d’aquesta problemàtica, considerem que és vital promoure en l’estudiant habilitats de lectura.

Sovint, quan es tracta de la comprensió de la lectura, l’educació formal tendeix a demanar a l’alumne el deure de comprendre o el deure entendre la lectura que se li planteja. No obstant això, la comprensió de la lectura, és una cosa que hauria de ser ensenyada a l’escola, per així fomentar el gaudi de la lectura en l’estudiant i fomentar hàbits enriquidors.

Una de les eines bàsiques a l’inici de cada lectura, és definir la finalitat que es busca en llegir. No llegim un text de la mateixa manera per passar el temps que per explicar el contingut en una classe, per exemple. Hem d’aconseguir que es comprengui que no es fa el mateix exercici mental si es llegeix per identificar i diferenciar les idees principals de les secundàries que quan es llegeix per buscar el millor títol d’un text, per a deduir conclusions o per fer un judici crític del contingut del mateix.

També és important ensenyar a l’alumne a identificar el tipus de text, ja que aquests poden ser narratius, expositius o científics i hem de preparar-los mentalment per abordar els diferents textos; per exemple, davant d’un conte o novel·la el lector espera personatges, una introducció al tema, un clímax i un desenllaç, i d’aquesta manera actualitza els seus esquemes mentals que van a identificar-los o a buscar-los.

D’altra banda, és important portar l’alumne a raonar després de la lectura, a través de qüestionar i formular preguntes, demanar-li que busqui el significat del que està llegint i permetre-li que expressi el que va llegint.

I tu, consideres que se’ns ha format per enfrontar aquestes necessitats?×